fbpx

GENERALNE INFORMACIJE

UN Women Ured u BiH pokrenuo je u maju 2019. intervenciju na različitim nivoima u BiH, o rodno odgovornom upravljanju – rodno odgovnom budžetiranju (2019.-2020). Intervenciju finansijski podržava Švedska. Opći cilj intervencije je poboljšanje života žena i muškaraca, kao i podržati uključivanje najugroženijih kroz efikasnu, sistematsku i održivu integraciju rodne ravnopravnosti u svim fazama budžetskog procesa različitih nivoa vlasti u BiH. Intervencija će odgovoriti na neposredne prioritete vlada prema ispunjavanju njihovih nacionalnih i međunarodnih obaveza u oblasti rodne ravnopravnosti i povećanju kapaciteta kako bi se stvorila koherencija između fiskalne politike i obaveza rodne ravnopravnosti.

Rodno odgovorno budžetiranje (GRB) identificirano je kao važno sredstvo za unapređenje rodne ravnopravnosti u ključnim nacionalnim dokumentima, u skladu s postojećim dokumentima javnih politika BiH o socijalnoj uključenosti i rodnoj ravnopravnosti. U skladu s vladinim prioritetima navedenim u nacionalnim i lokalnim planovima i strategijama, UN Women podržava napore vlasti u BiH u korištenju GRB-a kao alata za unapređivanje rodne ravnopravnosti i osiguravanja uključivanja ženskih potreba u politike i budžete. Očekivani dugoročni rezultat ovih inicijativa je uključivanje načela, perspektive i prioriteta rodne ravnopravnosti, ne samo u kreiranju politika, već i u budžetima različitih nivoa vlasti, što dovodi do veće odgovornosti i transparentnosti javnih finansija.

Jedan od ciljeva Strategije djevlovanja UN Women u BiH (2015-2020) je rad s organizacijama civilnog društva i pružanje znanja i stručnosti o budžetskom procesu, kako bi se zalagali za provedbu obaveza rodne ravnopravnosti kroz participativni proces.

Proteklih godina UN Women je pružao podršku nacionalnim i lokalnim akterima u jačanju demokratske uprave i unapređenju ženskih prava kroz inicijative usmjerene na integriranje roda u planiranje i budžetiranje politika.

Integrisanje GRB-a u politike i zakonodavstvo u BiH doprinijet će provedbi mjera i prioriteta navedenih u Reformskoj agendi BiH. Konkretno, to znači društveno odgovornije politike u oblastima reforme javne uprave, reforme upravljanja javnim finansijama i poboljšanja poslovne klime.

Prve intervencije na temu GRB-a u BiH započele su sredinom 2000. godine, uz podršku UNIFEM-a / UN Women, a provele su ih Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Gender centri RS i FBiH i OCD. Od tog perioda nadalje, rad se fokusirao na rad sa parlamentarcima i MF na integraciji GRB-a u budžetske procese; o uvođenju GRB-a u pilot-institucijama u FBiH i RS-u i provođenju Akcionog plana za unapređenje žena iz ruralnih područja u RS-u; poboljšanje odgovornosti i transparentnosti javnih politika, omogućavajući integraciju GRB-a i primjenjujući ga kao sredstvo javne politike; o izmjeni podzakonskih akata radi uključivanja rodnih pokazatelja i kriterijuma koji se odnose na spol.

RAZVOJNI CILJ

Svrha ovog poziva je da zainteresirane OCD izraze interes za sudjelovanje u UN Women BiH trening programu o budžetskom procesu. Ovaj program uključuje, ali nije ograničen na, edukaciju i trening o budžetskim procesima u BiH, rodno odgovorno budžetiranje, sudjelovanje u savjetovanjima u vezi izmjena postojećeg zakonodavstva i izrade novih zakona i podzakonskih akata itd. OCD će imati priliku da primijeniti stečena znanja kroz budžet i rodnu analizu u svojim oblastima rada, s ciljem poboljšanja ravnopravnosti spolova javnih prihoda i rashoda putem integrisanja roda u javne politike i budžetske procese.

ODRŽAVANJE/ SADRŽAJ

Dvodnevni trening će se održati 18. i 19. decembra 2019. godine.

Tokom obuke, neke od tema koje će biti obuhvaćene su: osnove budžetskog procesa, ključni budžetski dokumenti, kada se građani / OCD mogu uključiti u budžetski proces, šta je rodno odgovorno budžetiranje, koji su ključni koraci GRB-a i kako se provodi u budžetskom procesu procesu, razlika između linijskog i programskog budžeta, pokazatelji itd.

OCD će imati priliku izrađivati rodnu i budžetsku analizu u prvom kvartalu 2020. godine.

APLIKACIJE I PROCEDURA IZBORA

Organizacije koje su zainteresovane za učešće u Programu trebaju ispunjavati sljedeće kriterije:

– organizacije moraju biti registrovane u skladu s domaćim zakonodavstvom.

– organizacije moraju jasno pokazati da je njihova misija ili uključuje zagovaranje.

– organizacije moraju pokazati iskustvo u prethodnim zagovaračkim radnjama, sudjelovanje u savjetovanjima smatraće se prednošću.

Sve organizacije civilnog društva koje ispunjavaju gore navedene kriterije, pozivaju se da podnesu aplikaciju koja uključuje sljedeće dokumente:

– Priloženi obrazac za prijavu;

– Životopis podnositelja/ice prijave;

– Kopija rešenja o registraciji;

– Kopija statuta organizacije.

EVALUACIJA ZAPRIMLJENIH APLIKACIJA

UN Women primjenje pošten i transparentan postupak odabira. Prijave se najprije ocjenjuju prema gore navedenim kriterijima podobnosti. Povjerenstvo za odabir tada će odmjeriti sljedeće elemente kako bi se osigurala šira i raznolika zastupljenost:

– Godine iskustva

– Djelokrug rada (lokalni i / ili entitet, država)

– Vrsta prethodno preuzetih akcija zagovaranja

– Iskustvo u učestvovanju u procesima konsultacija

– Regionalna, etnička i rodna zastupljenost

Sve organizacije civilnog društva koje ispunjavaju gore navedene kriterije pozivaju se da podnesu svoju prijavu putem e-maila na sljedeću adresu: unwomen.bih@unwomen.org

Sa Predmetom „GRB OCD obuka“

Sve prijave treba dostaviti najkasnije do 11. decembra 2019. u 17h.

Pitanja se mogu poslati e-poštom na adresu unwomen.bih@unwomen.org najkasnije dva dana prije isteka roka za apliciranje.

Napomena: UN Women će pokriti troškove putovanja i smještaja za sudionike/ce izvan Sarajeva.

Aplikacionu formu pronađite ovdje.

 

Izvor: mreza-mira.net