fbpx

Sa ciljem podizanja svijesti javnosti o značaju socijalnog preduzetništva kroz promociju inspirativnih priča o pojedincima ili grupama koje doprinose stvaranju pozitivnog društvenog okruženja, CDP „Globus“ objavljuje konkurs za prijavu radova kojima se doprinosi afirmisanju socijalnog preduzetništva.

Pod socijalnim preduzetništvom podrazumijevaju se poslovni poduhvati koji imaju za cilj stvaranje društvene koristi, odnosno rješavanje konkretnog društvenog problema. To se, između ostalog, odnosi na raznovrsne oblike društvenog ili preduzetničkog aktivizma, uključujući aktivizam ili angažman u udruženjima građana, rad u socijalnim preduzećima, itd.U okvirima ovog konkursa, CDP „Globus“ želi promovisati pozitivne i autentične priče /iskustva  u oblasti socijalnog preduzetništva, sa posebnim fokusom na socijalno uključivanje i zapošljavanje mladih i osoba sa invaliditetom.

Konkurs je raspisan u okviru projekta Agenda za socijalno preduzetništvo, koji provodi CDP „Globus“ uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u BiH.

Na konkurs se mogu prijaviti punoljetni građani sa prebivalištem na području Bosne i Hercegovine.

Uslovi za prijavu na konkurs:

– Radovi treba da odgovaraju temi konkursa;

– Prihvatljivi radovi su pisani radovi u Word formatu (ne više od 1000 riječi);

– CDP „Globus“ će odabrane/podržane pisane radove koristiti u svrhu promocije socijalnog preduzetništva i aktivnosti u okviru projekta Agenda za socijalno preduzetništvo;

– Ovaj konkurs se odnosi samo na radove koji nisu ranije objavljeni (u cjelosti ili djelimično). Organizator ne odgovara za eventualno kršenje autorskih prava od strane učesnika/ca;

– Sastavni dio prijave su podaci: ime i prezime osobe koja prijavljuje rad, broj telefona,  e-mail adresa, mjesto prebivališta.

Učešćem u konkursu učesnici/e prihvataju navedene uslove/pravila.

Autori/ke dvije najbolje priče biće finansijski podržani i to:

1. (prvorangirani) rad u iznosu od 300,00 KM (neto iznos);

2. (drugorangirani) rad u iznosu od 200,00 KM (neto iznos).

Sa učesnicima čiji radovi budu odabrani putem ovog konkursa biće sklopljen Ugovor o autorskom djelu.

Radovi se mogu slati na e-mail cdpglobus@gmail.com do 18.02.2021. godine.

(cdpglobus.com)